⚡ We welcome businesses to test our enterprise-grade service

/

Near Protocol (NEAR)

near
Near Protocol (NEAR)

Method: POST query(view_code)

dropdown

方法 RPC query(view_code) 例如 Near Protocol (NEAR)

POST query(view_code)

将部署到帐户的合同代码(WASM二进制)退还。 请注意,返回的代码将在base64中编码。

Parameters

request_type - 细绳

请求类型

finality - 细绳

您应该选择该块或block_id。

可以是“乐观的”或“最终”

block_id - int或字符串

您应该选择该问题或最终性。

block_id param可以将块号或块哈希作为参数。

account_id - 细绳

帐户ID

Request

curl --location --request POST 'https://near.getblock.io/mainnet' \
--header 'x-api-key: YOUR-API-KEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{"jsonrpc": "2.0",
"method": "query",
"params": {"request_type": "view_code", "finality": "final", "account_id": "staked.poolv1.near"},
"id": "getblock.io"}'


Response

{
  "id": "getblock.io",
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "block_hash": "4BsKpcha4YcZCjy7wDs9DPWZ4q9GNe6mKF5KfCRhGfJj",
    "block_height": 61075007,
    "code_base64": "AGFzbQEAAAAB7wNBYAJ/fwF/YAF/AGAAAX9gAn9+AGAFf35+fn4AYAN/fn4BfmABfwF+YAN/fn4AYAZ/fn5+fn4BfmAEf35+fgF+YAR/fn5+AGAKf35+fn5+fn5+fgBgAn9+AX5gCH9+fn5+fn5+AGACf38AYAN/f38Bf2ACfn4AYAF+AX5gAX4AYAABfmADfn5+AGAAAGAIfn5+fn5+fn4BfmAJfn5+fn5+fn5+AX5gAn5+AX5gA35+fgF+YAd+fn5+fn5+AGAEfn5+fgBgCX5+fn5+fn5+fgBgBX5+fn5+AX5gA39/fwBgAX8Bf2ACf3wAYAR/f39+AGAFf39/fn8AYAV/f39/fwBgBH9/f38AYAN/f34AYAV/f39/fwF/YAR/f39/AX9gBn9/f39/fwBgAn9/AX5gBX9/fn9/AGAFf39+fn4AYAR/f35+AGAJf35+fn5+fn5+AX5gCn9+fn5+fn5+fn4BfmAGf39/fn5+AGADf39/AX5gAn5/AX5gA35/fwBgCH5/f39/fn5+AGAEfn5+fwBgA35/fgBgCH5/fn5+f39/AGACfn8AYAd/f39/fn5+AGAFf39+fn8AYAd/f39/f39/AGAEf3x/fwF/YAZ/f39/f38Bf2ADfn9/AX9gBH5+f38Bf2AEf35+fwBgBn9+fn5+BgENfyOAgICAAEEwayIFJICAgIAAIAVBIGogAyADIARqEPOGgIAAIANBf2ohBiAEQX9zIQcgBSAFQSBqEPeGgIAAQQAhCCAFKAIIIQkgBSgCBCEKIAUoAgAhCwNAIAogC2shDEEAIQ0CQAJAAkACQAJAAkACQAJAAkACQAJAAkACQAJAAkACQAJAAkADQCAMIA1GDQEgCSANaiIOQQFqIg8gDkkNAiALIA1qIQ4gDUEBaiENIA4tAAAiEEGc9cCAAGotAAAiDkUNAAsgCSANaiIMQX9qIhEgCE0NBCAFIAQ2AhQgBSADNgIQIAUgCDYCGCAFIBE2AhwgCEUNAyAIIARGDQMgCCAETw0FIAMgCGosAABBv39KDQMMBQsQjYeAgAAgCCAERg0BIAUgBDYCBCAFIAM2AgAgBSAINgIcIAUgBDYCEAJAAkAgCEUNACAIIARPDQEgAyAIaiwAAEG/f0wNAQsgASgCACADIAhqIAQgCGsQhIeAgAAgBUEDOgAgIAVBIGoQgoGAgAAMAgsgBSAFQRBqNgIoIAUgBUEcajYCJCAFIAU2AiAgBUEgahCEgYCAAAALQbCCwIAAQRxB+IjAgAAQk4iAgAAACyAAQQM6AAAgBUEwaiSAgICAAA8LAkAgByAJaiANakUNACARIARPDQIgBiAJaiANaiwAAEG/f0wNAgsgASgCACADIAhqIAkgCGsgDWpBf2oQhIeAgAAgBUEDOgAgIAVBIGoQgoGAgAALIA5Bkn9qIglBB00NAiAOQZ5/aiIJQQRNDQNByoPAgAAhCSAOQSJGDQkgDkHcAEYNAQwMCyAFIAVBHGo2AiggBSAFQRhqNgIkIAUgBUEQajYCICAFQSBqEIWBgIAAAAtByIPAgAAhCQwHCyAJDggDCQkJAgkBBwMLIAkOBQQICAgDBAtBvoPAgAAhCQwEC0HAg8CAACEJDAMLQcKDwIAAIQkMAgtBxIPAgAAhCQwBC0HGg8CAACEJCyABKAIAIAlBAhCEh4CAAAwBCyAFQdzqwYEDNgAQIAUgEEEPcUGM9cCAAGotAAA6ABUgBSAQQQR2QYz1wIAAai0AADoAFCABKAIAIAVBEGpBBhCEh4CAAAsgBUEDOgAgIAsgDWohCyAFQSBqEIKBgIAAIA8hCSAMIQgMAQsLQYqAwIAAQShB0IDAgAAQpYeAgAAACyoBAX8gACgCACIBKAIAIAEoAgQgACgCBCgCACAAKAIIKAIAEJiIgIAAAAsqAQF/IAAoAgAiASgCACABKAIEIAAoAgQoAgAgACgCCCgCABCYiICAAAALsQEBAX8jgICAgABBIGsiAiSAgICAACACQQhqQYABEIeBgIAAIAIgAkEIajYCGCACIAEgAkEYahCIgYCAACIBNgIcAkACQCABRQ0AIAAgATYCBCACQQhqEM6AgIAAQQEhAQwBCyACQRxqEM2AgIAAQQAhASACQQA2AhQgAkEUahDNgICAACAAQQxqIAJBEGooAgA2AgAgACACKQMINwIECyAAIAE2AgAgAkEgaiSAgICAAAtGAgF/+kBAAAAAAAAAAAABukBACjpAQAAAAAAAAAAAAfpAQAp6QEAAAAAAAAAAAAI6QEAKukBAAAAAAAAAAAACekBACvpAQAAAAAAAAAAAArpAQAs6QEAAAAAAAAAAAAL6QEALekBAAAAAAAAAAAADOkBAC7pAQAAAAAAAAAAAA3pAQAv6QEAAAAAAAAAAAAO6QEAMOkBAAAAAAAAAAAAD+kBADHpAQAAAAAAAAAAABDpAQAy6QEAAAAAAAAAAAAR6QEAM+kBAAAAAAAAAAAAEukBADTpAQAAAAAAAAAAABPpAQA16QEAAAAAAAAAAAAU6QEANukBAAAAAAAAAAAAFekBADfpAQAAAAAAAAAAABbpAQA46QEAAAAAAAAAAAAX6QEAOekBAAAAAAAAAAAAGOkBADrpAQAAAAAAAAAAABnpAQA76QEAAAAAAAAAAAAa6QEAPOkBAAAAAAAAAAAAG+kBAD3pAQAAAAAAAAAAABzpAQA+6QEAAAAAAAAAAAAd6QEAP+kBAAAAAAAAAAAAHukBAEDpAQAAAAAAAAAAAB/pAQBB6QEAAAAAAAAAAAAg6QEAQukBAAAAAAAAAAAAIekBAEPpAQAAAAAAAAAAAExheW91dEVycnByaXZhdGUAQdifwwALMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "hash": "J1arLz48fgXcGyCPVckFwLnewNH6j1uw79thsvwqGYTY"
  }
}